Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên. Thành phần chủ yếu của nhựa đường là bitum. Vẫn tồn tại một số bất đồng trong số các nhà hóa học liên quan đến cấu trúc của nhựa đường.

Nhựa đường còn gọi là Dầu hắc hay Hắc ín, là một chất lỏng hay chất bán rắn, nóng chảy ở nhiệt độ: 120 – 145 độ C có độ nhớt cao và có màu đen. NPOIL chuyên nhập khẩu sản phẩm nhựa đường 60/70. Đây là dòng nhựa đường được sử dụng phổ biến tại Việt Nam


Thông số kĩ thuật Nhựa Đường nhập khẩu 60/70

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP THỬ NHỰA ĐƯỜNG 60/70
1. Density, 25ºC, (kg/ m3) ASTM D71 or ASTM D3289 1.010/1.060
2. Penetration, 25ºC, (mm/10) ASTM D5 60-70
3. Softening Point (ºC) ASTM D36 49-56
4. Ductility, 25ºC, (cm/s) ASTM D113 >100
5. Loss On Heating (WT%) ASTM D6 0.2 Max
6. Drop-in Penetration After Heating (%) ASTM D6 and ASTM D5 20 Max
7. Flash Point (ºC) ASTM D92 >250ºC
8. Solubbility in sc2 (WT%) ASTM D4 >>99.5
9. Spot Test *A.A.S.H.O.T 102 >Negative

Top